آزمایشگاه الکترونیک

آزمایشگاه برق و الکترونیک

آشنایی با تجهیزات اندازه گیری آزمایشگاه برق و الکترونیک
آزمایشگاه الکترونیک یکی از واحدهای رشته مهندسی برق و الکترونیک است که دانشجویان با تجهیزات اندازه گیری و المان های الکترونیکی مختلف آشنا می شوند.

دانشجویان با توجه به آموزش پیشین خود در زمیته مدارهای الکترونیکی و قوانین حاکم بر آنها و خواص و کارکرد المان های موجود با شبیه سازی مدارات و مقایسه نتیجه با تئوری ، دانش خود را گسترش می دهند.
انواع دستگاه های اندازه گیری برق و الکترونیک
براي اندازه گیري هر کمیت احتیاج به وسیله اي است که توسط آن بتوان مقدار مورد نظر را از هر نوعی که باشد اندازه گیري کرد. دستگاه های اندازه گیری از عناصر مهم در آزمایشگاه الکترونیک می باشند این دستگاه ها شامل منبع تغذیه جهت تامین ولتاز و جریان ،اسیلوسکوپ جهت بررسی و نمایش شکل موج ها، مولتی متر جهت اندازه گیری و تست المانها و بالاخره دستگا ه های مولد سیگنال یا فانکشن ژنراتورها جهت ساختن سیگنال های مختلف می باشند. در طول دوره آزمایشگاه الکترونیک دانشجویان با این نوع دستگا ه ها و کاربرد مختلف آن آشنا می گردند.

آشنایی با تجهیزات اندازه گیری آزمایشگاه برق و الکترونیک
آزمایشگاه الکترونیک یکی از واحدهای رشته مهندسی برق و الکترونیک است که دانشجویان با تجهیزات اندازه گیری و المان های الکترونیکی مختلف آشنا می شوند.

دانشجویان با توجه به آموزش پیشین خود در زمیته مدارهای الکترونیکی و قوانین حاکم بر آنها و خواص و کارکرد المان های موجود با شبیه سازی مدارات و مقایسه نتیجه با تئوری ، دانش خود را گسترش می دهند.
انواع دستگاه های اندازه گیری برق و الکترونیک
براي اندازه گیري هر کمیت احتیاج به وسیله اي است که توسط آن بتوان مقدار مورد نظر را از هر نوعی که باشد اندازه گیري کرد. دستگاه های اندازه گیری از عناصر مهم در آزمایشگاه الکترونیک می باشند این دستگاه ها شامل منبع تغذیه جهت تامین ولتاز و جریان ،اسیلوسکوپ جهت بررسی و نمایش شکل موج ها، مولتی متر جهت اندازه گیری و تست المانها و بالاخره دستگا ه های مولد سیگنال یا فانکشن ژنراتورها جهت ساختن سیگنال های مختلف می باشند. در طول دوره آزمایشگاه الکترونیک دانشجویان با این نوع دستگا ه ها و کاربرد مختلف آن آشنا می گردند.