انواع ولت متر، ابزار اندازه گیری ولتاژ، نحوه نصب ولت متر